http://www.retake.co.kr/

1F, 456-16, Sinbu-dong, Dongnam-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Korea

Tel _ 070.4202.3761

(MON – SUN) AM 11:00 ~ PM 22:00